Všeobecné obchodní podmínky

20.11.2015 21:47

Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů   

 

I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Prodejce : Stanislava Prausová, se sídlem nám.Čs.Legií 907, 53002 Pardubice IČO 41257022 (dále jen „prodejce“) poskytuje v místě své provozovny na adrese: Smilova 391, Pardubice – Zelené Předměstí služby, blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.masaz-pardubice.cz (regenerační a relaxační masáže atd.). Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů prodejce jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách prodejce www.masaz-pardubice.cz, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu.

 

II.

OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. Prodejce vystaví dárkový poukaz, na základě objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím formuláře na ww.masaz-pardubice.cz nebo elektronickou poštou, příp. osobním objednáním v místě provozovny a pokud ve lhůtě určené prodejcem provede platbu za dárkový poukaz.

2. Prodejce je oprávněný odmítnout objednávku dárkového poukazu, která:

a) nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb, nebo

b) obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu. Za nepřesný údaj uvedený v objednávce se považuje i uvedení telefonického kontaktu na objednatele dárkového poukazu, který není v pracovní dny dosažitelný.

3. Prodejce je dále oprávněný odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.

4. Pokud je objednatelem dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude s prodejcem jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním dárkových poukazů, a která bude i jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými prodejcem a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.

5. Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:

a) těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů prodejce

b) potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od prodejce obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.

 

6. Dárkový poukaz je distribuován osobním převzetím nebo zaslán na korespondenční adresu uvedenou v objednávce.

 

III.

PLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu prodejce dle údajů k platbě nebo v hotovosti v místě provozovny prodejce. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, je prodejce oprávněný odepřít poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

 

IV.

ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH

A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis na zadní straně dárkového poukazu. 

2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní masáž, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově. a průběžné čerpání služeb není možné.

3. Pokud je dárkový poukaz vystaven na balíček služeb, je možné průběžné čerpání služeb.

4. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen předmětem čerpání, datem platnosti, razítkem a podpisem prodejce.

5. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu před ukončením platnosti poukazu, tj alespoň 40 dnů předem.

6. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.

7. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit prodejce bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu prodejce (zde je nutná včasná telefonická či emailová domluva s prodejcem).

8. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit prodejci.

 

V.

ZMĚNY A VRÁCENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

3. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb prodejce. Výjimku tvoří změny odůvodněné zdravotními omezeními osoby, která služby z dárkového poukazu čerpá.

4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.

5. Dárkový poukaz je možno bezúplatně vrátit do čtrnácti dnů ode dne provedení platby za poukaz, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz. Po době delší než čtrnáct dnů od provedení platby za dárkový poukaz je prodejce oprávněný účtovat manipulační poplatek ve výši 30% ceny dárkového poukazu. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně zasláním na korespondenční adresu Stanislava Prausová, nám.ČS.Legií 907, 530 02 Pardubice, a to doporučeným dopisem nebo na  e-mailovou adresu masaz-pardubice@seznam.cz .

6. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

 

 

KONTAKT a odpovědná osoba:

Stanislava Prausová

Nám.Čs.Legií 907, 53 02 Pardubice – Zelené Předměsti

www.masaz-pardubice.cz, e-mail: masaz-pardubice@seznam.cz

tel.: 723 616 728  Platnost od 19.11.2015